Vår metod

STÖD FÖR ANPASSNING TILL EU:S NYA DATASKYDDS-FÖRORDNING

VÅRT ERBJUDANDE

Vd eller motsvarande är ansvarig att man följer GDPR. Därför tar Integricy ett helhetsansvar och inventerar så att alla processer och ansvarsområden uppfyller den nya förordningen.

Integricy har utvecklat ett användarvänligt verktyg och en metod för effektiv projektledning, för att enkelt genomlysa stora organisationers behov av anpassningar till de nya reglerna. Arbetssättet har med stor framgång redan använts på ett av landets största telekomföretag och på ett större energibolag. Vi kan även erbjuda en tjänst där vi efter genomfört arbete också kan ta helhetsansvar att bevaka nya lagar och förordningar som påverkar och kräver förändringar på era IT-system.

 

ARBETSMETOD STEG 1, Förstudie

Vi utgår från befintliga interna processer. 


Inventering genomförs av alla processer och utvalda IT-system med 
hjälp av de metoder som vi tidigare framgångsrikt 
praktiserat. 


Med inventeringsunderlaget som grund tar vi fram en kostnad per IT-system för de åtgärder som måste 
vidtas för att uppfylla EU-förordningen. 
Vi granskar roller och ansvarsområden som måste finnas och fungera.

När inventeringen är genomförd lämnar vi en rapport som beskriver vilka system och processer som möter eller inte möter förordningens krav. Rapporten beskriver också estimat på kostnader och tidsåtgång för att genomföra de förändringar som krävs. 


För att säkerställa slutresultat och kvalitén i inventeringen av valda IT-system väljer vi att använda projekt som arbetsform med en intern beställare för att styrning och ägande ska ske med den ambition organisationen av olika anledningar har. 


 

ARBETSMETOD STEG 2, Genomförande

Vi projektleder hela implementeringen av de förändringar som måste genomföras för att uppfylla EU:S nya dataskyddsförordning.

Överlämning till förvaltning genomförs så att en fortsatt drift sker i enlighet med den nya EU-förordningen.

Vi bemannar enligt de önskemål/behov som finns och använder projekt som arbetsform genom hela processen.

Finns ingen projektmodell utgår vi från ISO 9001, ISO 210006, och ISO 21500 för att säkra leveransen.

 

(C) Integricy AB, 2017

KONTAKT

Anders Johnsson,

Senior Projektledare

IPMA-certifierad

D: +46 (0)8 - 741 11 08

M: +46 (0)702-01 23 45